Συμμετοχή σε Περιοχές Συζητήσεων

Step 1: enter the course Discussion Forums
Step 2: collaboration Discussion Forums
Step 3: follow a discussion forum