Πληροφορίες μαθήματος

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σειρά πληροφοριών οι πληροφοριών οι οποίες αντλούνται από το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος (syllabus) με περιγραφική περίληψη. Έτσι ο υπεύθυνος εκπαιδευτής του μαθήματος παραθέτει πληροφορίες σχετικές με : το περιεχόμενο του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του μαθήματος, τα προαπαιτούμενα μαθήματα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος, τον τρόπο αξιολόγησης και εξέτασης, το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ο υπεύθυνος εκπαιδευτής κρίνει σημαντικό.

Πληροφορίες μαθήματος