Ερωτηματολόγια

Το υποσύστημα “Ερωτηματολόγιο” σας δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στα ερωτηματολόγια του μαθήματος τα οποία έχει δημιουργήσει ο υπεύθυνος εκπαιδευτής. Για να συμμετάσχετε σε ένα ερωτηματολόγιο απλά πατήστε στον τίτλο του. Εν συνεχεία απαντήστε σε μια σειρά ερωτήσεων.

Ερωτηματολόγια μαθήματος


Η διαδικασία ολοκληρώνετε πατώντας το σύνδεσμο “Υποβολή”. Όταν έχετε ολοκληρώσει την συμμετοχή σας σε ένα βαθμολόγιο εμφανίζεται η ένδειξη “Έχετε ήδη συμμετάσχει”

Ολοκλήρωση διαδικασίας ερωτηματολογίου


Για να δείτε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου απλά πατήστε το πλήκτρο στο δεξιό άκρο της οθόνης.

Προβολή αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου


Ερωτηματολόγια τύπου COLLES

Το ερωτηματολόγιο τύπου COLLES (Constructive On Line Learning Environment Survey) χρησιμοποιείται προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις σχετικά με το μαθησιακό περιβάλλον που έχουν διαμορφώσει οι συμμετέχοντες. Αποτελείται από 24 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση έχει ως απάντηση έναν αριθμό από το 1 (Σχεδόν Ποτέ), 2 (Σπάνια), 3 (Μερικές φορές), 4(Συχνά), μέχρι το 5 (Σχεδόν πάντα). Για να συμμετάσχετε σε ένα ερωτηματολόγιο τύπου COOLES επιλέξτε αρχικά το σύνδεσμο “ Ερωτηματολόγια” του συγκεκριμένου μαθήματος στο οποίο είστε εγγεγραμμένος. Εν συνεχεία επιλέξτε το ερωτηματολόγιο εκείνο το οποίο ο εκπαιδευτής του μαθήματος έχει ορίσει ως ερωτηματολόγιο τύπου COLLES.

Συμμετοχή σε ερωτηματολόγιο τύπου COLLES


Εν συνεχεία απαντήστε στην κάθε ερώτηση επιλέγοντας την διαβάθμιση στο συγκεκριμένο ελεγκτήριο.

Απάντηση ερώτησης σε ερωτηματολόγιο τύπου COLLES


Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας τον σύνδεσμο “Υποβολή ”.

Ερωτηματολόγια τύπου A.T.T.L.S.

Το ερωτηματολόγιο τύπου A.T.T.L.S. (Attitudes Towards Thinking Learning Survey) χρησιμοποιείται για να διερευνήσει το κατά πόσο μαθαίνει ο χρήστης σε συνεργασία με άλλους ή μόνος του. Αποτελείται από 20 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση έχει ως απάντηση έναν αριθμό από το 1 (Διαφωνώ πλήρως) μέχρι το 5 (Συμφωνώ πλήρως). Για να συμμετάσχετε σε ένα ερωτηματολόγιο τύπου A.T.T.L.S επιλέξτε αρχικά το σύνδεσμο “ Ερωτηματολόγια” του συγκεκριμένου μαθήματος στο οποίο είστε εγγεγραμμένος. Εν συνεχεία επιλέξτε το ερωτηματολόγιο εκείνο το οποίο ο εκπαιδευτής του μαθήματος έχει ορίσει ως ερωτηματολόγιο τύπου A.T.T.L.S .

Συμμετοχή σε ερωτηματολόγιο τύπου A.T.T.L.S


Εν συνεχεία απαντήστε στην κάθε ερώτηση επιλέγοντας την διαβάθμιση στο συγκεκριμένο ελεγκτήριο.

Απάντηση ερώτησης σε ερωτηματολόγιο τύπου A.T.T.L.S


Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας τον σύνδεσμο “Υποβολή ”.