Διαχείριση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Βήμα 1: Είσοδος στη διαχείρισσ ενός μαθήματος
Βήμα 2: Περιβάλλον διαχείρισης μαθήματος
Βήμα 3: Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση εργαλείων
Βήμα 4: Στατιστικά μαθήματος
Βήμα 5: Διαχείριση χρηστών
Βήμα 6: Διαχείριση συνεργατικού υλικού (πχ. έγγραφα)