Συμμετοχή σε Περιοχές Συζητήσεων

Βήμα 1: Είσοδος σε μάθημα
Βήμα 2: Το περιβάλλον του μαθήματος
Βήμα 3: Παρακολούθηση υλικού μαθήματος (πχ. έγγραφα))