el:3.1:install_doc

Οδηγίες Εγκατάστασης Πλατφόρμας

Open eClass 3.1

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Αναπτύχθηκε από την Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου, υποστηρίζεται κεντρικά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα ως Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

Η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eClass έχει δοκιμαστεί και λειτουργεί κανονικά:

 • σε περιβάλλοντα MsWindows (Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 2008)
 • σε περιβάλλοντα Mac OS X
 • σε διάφορες διανομές Linux (π.χ. RedHat, CentOS, Debian, Ubuntu, OpenSuse κ.λπ.)
 • σε άλλα περιβάλλοντα UNIX (π.χ. Solaris).

Στη συνέχεια παρατίθονται αναλυτικά οι οδηγίες εγκατάστασης της πλατφόρμας

Για την εγκατάσταση της πλατφόρμας Open eClass 3.1, απαιτείται η ύπαρξη και η καλή λειτουργία μιας σειράς συστημάτων και εφαρμογών, ὀπως:

 • Web Server (Apache 2.x)
 • PHP (εκδόσεις >= 5.4)
 • MySQL (εκδόσεις 5.x)
 • Σύστημα αποστολής email (π.χ.sendmail, postfix, exim)

Προσοχή: η τρέχουσα διανομή του Open eClass ΔΕΝ περιλαμβάνει πλέον το διαχειριστικό εργαλείο βάσεων δεδομένων phpMyAdmin. Μπορείτε να αντιγράψετε το φάκελο (path του eclass)/modules/admin/mysql/ σε μια προσωρινή τοποθεσία (π.χ. /tmp) και μετά την αναβάθμιση να το επαναφέρετε στην προηγούμενη θέση. Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση από εδώ.


Ο Apache πρέπει να μπορεί να χειριστεί σελίδες τύπου .php Αν δεν τον έχετε ρυθμίσει, τότε αρκεί στο αρχείο ρυθμίσεων httpd.conf να προσθέσετε την ακόλουθη γραμμή:

AddType application/x-httpd-php .php

Επίσης, θα πρέπει να ορίσετε ότι η προκαθορισμένη κωδικοποίηση των σελίδων που στέλνει ο Web Server είναι UTF-8. Στον Apache, αυτό μπορείτε να το κάνετε βάζοντας στο αρχείο httpd.conf την δήλωση:

AddDefaultCharset UTF-8

Καλό είναι, για λόγους ασφαλείας, να απενεργοποιήσετε το directory indexing για τους υποκαταλόγους που θα εγκατασταθεί το eClass. Στο αρχείο httpd.conf προσθέστε στα Options την επιλογή -Indexes. Αν για παράδειγμα το eClass θα εγκατασταθεί στο /var/www/eclass τότε προσθέστε στο httpd.conf την παρακάτω δήλωση:

<Directory /var/www/eclass>
................
Options -Indexes
................
</Directory>

Μόνο για Windows

Αν στον υπολογιστή σας τρέχει o WebServer της Microsoft (IIS) πρέπει να τον απενεργοποιήσετε. Πηγαίνετε στο:

 Start->Programs->Administrative Tools->Services 

και σταματήστε την υπηρεσία «World Wide Web Publishing Service», κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας «stop».

Για να απενεργοποιηθεί ο IIS μόνιμα, κάντε δεξί κλικ στην παραπάνω υπηρεσία και επιλέξτε «Disabled» από τον κατάλογο επιλογών «Startup type».

Να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και σε περιβάλλον IIS αλλά δεν έχει δοκιμαστεί εκτενώς.

Η τελευταία έκδοση της πλατφόρμας απαιτεί εκδόσεις της PHP >= 5.4

Ταυτόχρονα με την εγκατάσταση της PHP, απαιτείται και ενεργοποίηση της υποστήριξης του Apache για PHP. Σημειώστε ότι στη PHP, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για τα modules mysql, zlib, pcre, mbstring και gd. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον εξυπηρέτη LDAP για την πιστοποίηση των χρηστών, τότε θα πρέπει να ενεργοποιήσετε και το module για την υποστήριξη ldap. Είναι πιθανόν η διανομή της PHP που χρησιμοποιείτε να έχει ενσωματωμένη υποστήριξη για κάποια από τα παραπάνω modules.

Κατά την εγκατάσταση του eClass ελέγχεται αν πληρούνται τα παραπάνω.

Θα πρέπει επίσης να ορίσετε στο αρχείο php.ini τις παραμέτρους:

 short_open_tag = off
 magic_quotes_gpc = off
 magic_quotes_runtime = off

Όσον αφορά το μέγιστο μέγεθος των αρχείων που θα επιτρέπεται να γίνονται upload στην πλατφόρμα, μπορείτε να το ρυθμίσετε με τις παρακάτω γραμμές στο αρχείο php.ini. Προτείνεται:

 upload_max_filesize = 80M (η προκαθορισμένη τιμή είναι 2M)
 memory_limit = 25M (η προκαθορισμένη είναι 8M)
 post_max_size = 90M (η προκαθορισμένη είναι 8M)

Επίσης, αν τυχόν, εμφανιστεί κάποιο notice της PHP κατά την διάρκεια της εφαρμογής, αναζητήστε στο αρχείο php.ini την μεταβλητή display_errors και αλλάξτε την τιμή της σε:

display_errors = Off

Μόνο για Windows

Στα windows extensions βγάζετε τα σχόλια (;) από τη γραμμή extension = php_ldap.dll

 • Αλλάξτε την μεταβλητή session.save_path σε ένα path το οποίο υπάρχει (π.χ. session.save_path=c:\winnt\temp\).
 • Βεβαιωθείτε επίσης, ότι ο apache έχει δικαιώματα πρόσβασης σε αυτό.
 • Συμπληρώστε τον SMTP εξυπηρέτη για αποστολή e-mail, π.χ. SMTP = mail.gunet.gr
 • Συμπληρώστε μια έγκυρη email διεύθυνση αποστολέα στο πεδίο sendmail_from
 • Τέλος, καλό είναι να ορίσετε κι εδώ την προκαθορισμένη κωδικοποίηση με τη γραμμή: default_charset = “UTF-8”
 • Μόλις ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας, επανεκκινήστε τον apache.

Μόνο για Mac OS X

 • Ανοίξτε ένα τερματικό (κάντε κλικ διαδοχικά στο Applications → Utilities → Terminal).
 • Μεταβείτε στον κατάλογο /etc (πληκτρολογώντας cd /etc/).
 • Αν δεν υπάρχει το αρχείο ρυθμίσεων php.ini τότε πληκτρολογήστε sudo cp php.ini.default php.ini
 • Αλλάξτε τις εξ' ορισμού ρυθμίσεις σύμφωνα με τα παραπάνω.
 • Επίσης αναζητήστε τη επιλογή mysql.default_socket και αλλάξτε την σε
 mysql.default_socket = /tmp/mysql.sock 

Σε διάφορες λειτουργίες της πλατφόρμας (π.χ. κατά την εγγραφή των χρηστών), γίνεται αποστολή email. Αν δεν λειτουργεί κάποια εφαρμογή αποστολής email, τα email της πλατφόρμας δεν θα αποστέλλονται πουθενά.

Μόνο για Windows:

Εναλλακτικά, για να εγκαταστήσετε τα παραπάνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πακέτο EasyPHP ή το πακέτο XAMPP.

Αποσυμπιέστε το αρχείο openeclass-3.1.tar.gz με την εντολή

tar xzvf openeclass-3.1.tar.gz. 

O υποκατάλογος που δημιουργείται κατά την αποσυμπίεση του πακέτου, περιέχει όλα τα αρχεία της εφαρμογής και πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο προσβάσιμο από τον web server.

Για την ασφαλή λειτουργία της πλατφόρμας θα πρέπει να ρυθμίσετε τα δικαιώματα πρόσβασης έτσι ώστε ο web server να έχει δικαίωμα εγγραφής στους φακέλους courses, video, config.

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, επισκεφτείτε με κάποιον web browser την διεύθυνση που βρίσκεται ο υποκατάλογος /install/. Αν για παράδειγμα ο κύριος κατάλογος της εφαρμογής (δηλαδή /var/www/html/openeclass/) βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.example.gr/openeclass/, η διεύθυνση που πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι η http://www.example.gr/openeclass/install/ Στη συνέχεια ακολουθείστε τα βήματα του οδηγού εγκατάστασης της πλατφόρμας όπως αυτά παρουσιάζονται στην οθόνη σας.

Σημειώστε ότι κατά την διαδικασίας εγκατάστασης θα σας ζητηθούν τα παρακάτω:

 • Το όνομα του υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένη η MySQL (π.χ. openeclass.org, ή localhost - αν είναι στον ίδιο υπολογιστή)
 • Ένα “Όνομα Χρήστη” και “Συνθηματικό” για ένα χρήστη της MySQL.
 • Όνομα για την κύρια βάση δεδομένων του eClass (το default είναι eclass). Αλλάξτε το οπωσδήποτε, αν υπάρχει ήδη μια βάση δεδομένων με το ίδιο όνομα.
 • URL της πλατφόρμας (όπως αυτό θα εμφανίζεται στον browser μετά την εγκατάσταση π.χ. http://www.openeclass.org/eclass/)
 • Το path των αρχείων στον server. Βεβαιωθείτε ότι το path είναι σωστό (π.χ. /var/www/html/).
 • Όνομα / Επώνυμο και email Διαχειριστή (σε αυτό το email στέλνονται οι διάφορες αιτήσεις)
 • Όνομα Χρήστη και Συνθηματικό Διαχειριστή.
 • Το όνομα που θέλετε να δώσετε στην πλατφόρμα (π.χ. Open eClass)
 • Tηλέφωνο και email helpdesk (μπορεί να είναι το ίδιο με του διαχειριστή).

Αποσυμπιέστε το αρχείο openeclass-3.1.zip. O υποκατάλογος που δημιουργείται κατά την αποσυμπίεση του πακέτου, περιέχει όλα τα αρχεία της εφαρμογής και πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο προσβάσιμο από τον web server.

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, επισκεφτείτε με κάποιον web browser την διεύθυνση που βρίσκεται ο υποκατάλογος /install/. Αν για παράδειγμα ο κυρίως κατάλογος της εφαρμογής (δηλαδή C:\Program Files\Apache\htdocs/openeclass\) βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.example.gr/eclass/, η διεύθυνση που πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι η http://www.example.gr/openeclass/install/ Στη συνέχεια ακολουθείστε τα βήματα του οδηγού εγκατάστασης της πλατφόρμας όπως αυτά παρουσιάζονται στην οθόνη σας.

Σημειώστε ότι κατά την διαδικασίας εγκατάστασης θα σας ζητηθούν τα παρακάτω:

 • Το όνομα του υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένη η MySQL (π.χ. openeclass.org, localhost - αν είναι στον ίδιο υπολογιστή)
 • Ένα “Όνομα Χρήστη” και “Συνθηματικό” για ένα χρήστη της MySQL με δικαιώματα δημιουργίας και διαγραφής βάσεων
 • Όνομα για την κύρια βάση δεδομένων του eClass (το default είναι eclass). Αλλάξτε το οπωσδήποτε, αν υπάρχει ήδη μια βάση δεδομένων με το ίδιο όνομα.
 • URL της πλατφόρμας (όπως αυτό θα εμφανίζεται στον browser μετά την εγκατάσταση π.χ. http://www.openeclass.org/eclass/)
 • Το path των αρχείων στον server. Βεβαιωθείτε ότι το path είναι σωστό (π.χ. C:\Program Files\Apache\htdocs\).
 • Όνομα / Επώνυμο και email Διαχειριστή (σε αυτό το email έρχονται οι διάφορες αιτήσεις χρηστών).
 • Όνομα Χρήστη και Συνθηματικό Διαχειριστή.
 • Το όνομα που θέλετε να δώσετε στην πλατφόρμα (π.χ. Open eClass)
 • Tηλέφωνο και email helpdesk (μπορεί να είναι το ίδιο με του διαχειριστή).

Αποσυμπιέστε το αρχείο openeclass-3.1.zip. O υποκατάλογος που δημιουργείται κατά την αποσυμπίεση του πακέτου, περιέχει όλα τα αρχεία της εφαρμογής και πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο προσβάσιμο από τον web server.

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, επισκεφτείτε με κάποιον web browser την διεύθυνση που βρίσκεται ο υποκατάλογος /install/. Αν για παράδειγμα ο κυρίως κατάλογος της εφαρμογής (π.χ. /Library/WebServer/Documents/openeclass ή /Users/(username)/Sites/openeclass) βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.example.gr/eclass/, η διεύθυνση που πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι η http://www.example.gr/openeclass/install/ Στη συνέχεια ακολουθείστε τα βήματα του οδηγού εγκατάστασης της πλατφόρμας όπως αυτά παρουσιάζονται στην οθόνη σας.

Σημειώστε ότι κατά την διαδικασίας εγκατάστασης θα σας ζητηθούν τα παρακάτω:

 • Το όνομα του υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένη η MySQL (π.χ. openeclass.org, localhost - αν είναι στον ίδιο υπολογιστή)
 • Ένα “Όνομα Χρήστη” και “Συνθηματικό” για ένα χρήστη της MySQL με δικαιώματα δημιουργίας και διαγραφής βάσεων
 • Όνομα για την κύρια βάση δεδομένων του eClass (το default είναι eclass). Αλλάξτε το οπωσδήποτε, αν υπάρχει ήδη μια βάση δεδομένων με το ίδιο όνομα.
 • URL της πλατφόρμας (όπως αυτό θα εμφανίζεται στον browser μετά την εγκατάσταση π.χ. http://www.openeclass.org/eclass/)
 • Το path των αρχείων στον server. Βεβαιωθείτε ότι το path είναι σωστό).
 • Όνομα / Επώνυμο και email Διαχειριστή.
 • Όνομα Χρήστη και Συνθηματικό Διαχειριστή
 • Το όνομα που θέλετε να δώσετε στην πλατφόρμα (π.χ. Open eClass)
 • Tηλέφωνο και email helpdesk (σε αυτό το email έρχονται οι διάφορες αιτήσεις μπορεί να είναι το ίδιο με του διαχειριστή).
 • Όνομα και διεύθυνση του ιδρύματος σας.

To OpeneClass κατά την εγκατάσταση εισάγει 3 δοκιμαστικές / γενικές Σχολές /Τμήματα. (Τμήμα 1 με κωδικό TMA, Τμήμα 2 με κωδικό TMB κ.λπ.). Εσείς θα πρέπει να τις αλλάξετε και να τις προσαρμόσετε στις Σχολές ή Τμήματα που επιθυμείτε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσα από το διαχειριστικό εργαλείο. Μπαίνοντας σαν διαχειριστής στην πλατφόρμα και κάντε κλικ στα “Εργαλεία διαχείρισης”. Μετά κάντε κλικ στη “Διαχείριση Μαθημάτων” και κλικ στην επιλογή “Ιεραρχία Τμημάτων”. Επιλέξτε την επιλογή “Προσθήκη” ή κάντε δεξί κλικ στα υπάρχοντα και επιλέξτε “Διόρθωση” ή “Διαγραφή”.

Αν θέλετε να αλλάξετε τα χρώματα / λογότυπα κ.λπ. του OpeneClass μπείτε στην πλατφόρμα σαν διαχειριστής, κάντε κλικ στο “Διαχείριση πλατφόρμας” και μετά κλικ στην επιλογή “Άλλα εργαλεία / ρυθμίσεις θέματος”. Μόλις ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας κάντε κλικ στο “Αποθήκευση”.

Αν θέλετε να αλλάξετε οποιοδήποτε μήνυμα της πλατφόρμας συνίσταται να το κάνετε ως εξής: Δημιουργήστε ένα αρχείο τύπου .php με όνομα greek.inc.phpenglish.inc.php αν πρόκειται για αγγλικά μηνύματα) και τοποθετήστε το στον κατάλογο (path του eclass)/config/. Αναζητήστε το όνομα της μεταβλητής που περιέχει το μήνυμα που θέλετε να αλλάξετε και απλά αναθέστε της το καινούριο μήνυμα. Π.χ. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το μήνυμα

$langAboutText = "Η έκδοση της πλατφόρμας είναι";

σε

$langAboutText = "Τρέχουσα έκδοση της πλατφόρμας";

απλά δημιουργούμε το greek.inc.php στον κατάλογo (path του eclass)/config/ ως εξής:

<?php
$langAboutText = "Τρέχουσα έκδοση της πλατφόρμας"; 

Με τον παραπάνω τρόπο εξασφαλίζεται η διατήρηση των τροποποιημένων μηνυμάτων από μελλοντικές αναβαθμίσεις της πλατφόρμας.

Επίσης σημειώστε ότι μπορείτε να προσθέσετε κείμενο (π.χ. ενημερωτικού περιεχομένου) στα αριστερά και δεξιά της αρχικής σελίδας της πλατφόρμας. Για το σκοπό αυτό δημιουργήστε (σύμφωνα με τα παραπάνω) το αρχείο greek.inc.php και αναθέστε την τιμή - μήνυμα στις μεταβλητές $langExtrasLeft και $langExtrasRight αντίστοιχα.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει την συγγραφή μαθηματικών συμβόλων στα υποσύστηματα

 • “Ασκήσεις”,
 • “Περιοχές συζητήσεων” και
 • “Ανακοινώσεις”.

Συγκεκριμένα στο υποσύστημα “Ασκήσεις” μπορείτε να βάλετε μαθηματικά σύμβολα στα πεδία “Περιγραφή Άσκησης” όταν δημιουργείτε μια καινούρια άσκηση (ή όταν την διορθώνετε), στο πεδίο “Προαιρετικό Σχόλιο” όταν δημιουργείτε μια καινούρια ερώτηση σε μια άσκηση (ή όταν την διορθώνετε).

Στο υποσύστημα “Περιοχές συζητήσεων” όταν συντάσσετε ένα καινούριο μήνυμα ή όταν απαντάτε σε αυτό και στο υποσύστημα “Ανακοινώσεις” όταν δημιουργείτε μια ανακοίνωση.

Τα μαθηματικά σύμβολα πρέπει απαραίτητα να περικλείονται μεταξύ των συμβόλων [m] και [/m]. Π.χ. πληκτρολογώντας

[m]sqrt{x-1}[/m]

θα σχηματιστεί η τετραγωνική ρίζα του x-1.

Για την σύνταξη των υπόλοιπων μαθηματικών συμβόλων ανατρέξτε εδώ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε αρκετές λειτουργίες της πλατφόρμας αφού πρώτα μπείτε σαν «Διαχειριστής», κάνετε κλικ στα «Εργαλεία Διαχείρισης και μετά στο «Αρχείο ρυθμίσεων». Μπορείτε να αλλάξετε το θέμα εμφάνισης (σημειώστε, ότι στους χρήστες η αλλαγή θα γίνει ορατή στην επόμενη είσοδό τους στην πλατφόρμα). τον αριθμό των υποστηριζόμενων γλωσσών, κ.λπ.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει το ανέβασμα στην πλατφόρμα των πιο διαδεδομένων τύπων αρχείων κειμένου, βίντεο, ήχου, εικόνας κ.λπ. Αν θέλετε να προσθέσετε κάποιον καινούριο, συμπληρώστε την κατάληξη του αρχείου στο “Τύποι επιτρεπτών αρχείων για τους εκπαιδευτές” ή στο “Τύποι επιτρεπτών αρχείων για τους εκπαιδευόμενους” αντίστοιχα.

Μόνο για συστήματα Unix/Linux:

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, συνίσταται για λόγους ασφαλείας, να αλλάξετε τα δικαιώματα πρόσβασης των αρχείων

/config/config.php και 
/install/index.php 

και να επιτρέψτε μόνο ανάγνωση (τα permissions των παραπάνω θα πρέπει να είναι 444). Π.χ.:

chmod 444 /config/config.php /install/index.php
 • Last modified: 2015/12/08 17:56