el:3.12:install

Open eClass 3.12

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Αναπτύχθηκε από την Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου, υποστηρίζεται κεντρικά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα ως Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

Η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eClass έχει δοκιμαστεί και λειτουργεί κανονικά:

 • σε περιβάλλοντα MsWindows
 • σε περιβάλλοντα MacOS X
 • σε διάφορες διανομές Linux (π.χ. RedHat, CentOS, Debian, Ubuntu, OpenSuse κ.λπ.).
 • σε άλλα περιβάλλοντα UNIX (π.χ. Solaris).

Στη συνέχεια παρατίθονται αναλυτικά οι οδηγίες εγκατάστασης της πλατφόρμας

Για την εγκατάσταση απαιτείται η ύπαρξη και η καλή λειτουργία μιας σειράς συστημάτων και εφαρμογών, ὀπως:

 • Web Server (Apache 2.x ή NGINX)
 • PHP (εκδόσεις >= 7.4).
 • MySQL (εκδόσεις >= 5.7) ή ισοδύναμη έκδοση της MariaDB.
 • Σύστημα αποστολής email (π.χ.sendmail, postfix, exim)

Ο Apache πρέπει να μπορεί να χειριστεί σελίδες τύπου .php Αν δεν τον έχετε ρυθμίσει, τότε αρκεί στο αρχείο ρυθμίσεων httpd.conf να προσθέσετε την ακόλουθη γραμμή:

AddType application/x-httpd-php .php

Επίσης, θα πρέπει να ορίσετε ότι η προκαθορισμένη κωδικοποίηση των σελίδων που στέλνει ο Web Server είναι UTF-8. Στον Apache, αυτό μπορείτε να το κάνετε βάζοντας στο αρχείο httpd.conf την δήλωση:

AddDefaultCharset UTF-8

Καλό είναι, για λόγους ασφαλείας, να απενεργοποιήσετε το directory indexing για τους υποκαταλόγους που θα εγκατασταθεί το eClass. Στο αρχείο httpd.conf προσθέστε στα Options την επιλογή -Indexes. Αν για παράδειγμα το eClass θα εγκατασταθεί στο /var/www/eclass τότε προσθέστε στο httpd.conf την παρακάτω δήλωση:

<Directory /var/www/eclass>
................
Options -Indexes
................
</Directory>

Θεωρούμε ότι ο NGINX έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί σελίδες php. Λόγω της λειτουργίας του συστήματος “Έγγραφα” θα πρέπει στο αρχείο ρυθμίσεων του site να γίνει η παρακάτω αλλαγή

   location ~ [^/]\.php($|/) {
       location ~ \..*/.*\.php$ {
           return 404;
       }
       include snippets/fastcgi-php.conf;
   #
   #    # With php5-cgi alone:
   #    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
   #    # With php5-fpm:
       fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
   }
       

Ταυτόχρονα με την εγκατάσταση της PHP, απαιτείται και ενεργοποίηση της υποστήριξης του Apache για PHP. Σημειώστε ότι στη PHP, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για τα modules mysql, zlib, curl, xml, pcre, mbstring και gd. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον εξυπηρέτη LDAP για την πιστοποίηση των χρηστών, τότε θα πρέπει να ενεργοποιήσετε και το module για την υποστήριξη ldap. Είναι πιθανόν η διανομή της PHP που χρησιμοποιείτε να έχει ενσωματωμένη υποστήριξη για κάποια από τα παραπάνω modules.

Κατά την εγκατάσταση του eClass ελέγχεται αν πληρούνται τα παραπάνω.

Όσον αφορά το μέγιστο μέγεθος των αρχείων που θα επιτρέπεται να γίνονται upload στην πλατφόρμα, μπορείτε να το ρυθμίσετε με τις παρακάτω γραμμές στο αρχείο php.ini. Προτείνεται:

 upload_max_filesize = 100M (η προκαθορισμένη τιμή είναι 2M)
 memory_limit = 25M (η προκαθορισμένη είναι 8M)
 post_max_size = 110M (η προκαθορισμένη είναι 8M)

Επίσης, αν τυχόν, εμφανιστεί κάποιο notice της PHP κατά την διάρκεια της εφαρμογής, αναζητήστε στο αρχείο php.ini την μεταβλητή display_errors και αλλάξτε την τιμή της σε:

display_errors = Off

Μόνο για Windows

Στα windows extensions βγάζετε τα σχόλια (;) από τη γραμμή extension = php_ldap.dll

 • Αλλάξτε την μεταβλητή session.save_path σε ένα path το οποίο υπάρχει (π.χ. session.save_path=c:\winnt\temp\).
 • Βεβαιωθείτε επίσης, ότι ο apache έχει δικαιώματα πρόσβασης σε αυτό.
 • Συμπληρώστε τον SMTP εξυπηρέτη για αποστολή e-mail, π.χ. SMTP = mail.gunet.gr
 • Συμπληρώστε μια έγκυρη email διεύθυνση αποστολέα στο πεδίο sendmail_from
 • Τέλος, καλό είναι να ορίσετε κι εδώ την προκαθορισμένη κωδικοποίηση με τη γραμμή: default_charset = “UTF-8”
 • Μόλις ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας, επανεκκινήστε τον apache.

Μόνο για Mac OS X

 • Ανοίξτε ένα τερματικό (κάντε κλικ διαδοχικά στο Applications → Utilities → Terminal).
 • Μεταβείτε στον κατάλογο /etc (πληκτρολογώντας cd /etc/).
 • Αν δεν υπάρχει το αρχείο ρυθμίσεων php.ini τότε πληκτρολογήστε sudo cp php.ini.default php.ini
 • Αλλάξτε τις εξ' ορισμού ρυθμίσεις σύμφωνα με τα παραπάνω.
 • Επίσης αναζητήστε τη επιλογή mysql.default_socket και αλλάξτε την σε
 mysql.default_socket = /tmp/mysql.sock 

Αρχικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις στο httpd.conf. (θεωρούμε ότι το eclass είναι εγκατεστημένο στο /var/www/html/)

 <Directory /var/www/eclass>
 Options     FollowSymLinks
 AllowOverride  None
 DirectoryIndex index.php
 AddDefaultCharset utf-8  
 # php settings
 php_flag short_open_tag off
 php_flag magic_quotes_gpc off
 php_flag register_globals off
 php_flag html_errors off
 php_flag track_errors off
 # error handling
 php_flag display_startup_errors Off
 php_flag display_errors Off
 php_flag log_errors On
 # php operational limits
 php_admin_value max_execution_time 500
 php_admin_value max_input_time 120
 php_admin_value memory_limit 128M
 php_admin_value post_max_size 250M
 php_admin_value upload_max_filesize 250M
 php_admin_value default_charset utf-8
 php_admin_value file_uploads On
 php_admin_value session.gc_maxlifetime 7200
 </Directory>
 # protect some directories
 <Directory /var/www/eclass/config>
   Require all denied
 </Directory>
 <Directory /var/www/eclass/upgrade>
   Require ip 127.0.0.1
 </Directory>
 # selectively disable php
 <Directory /var/www/eclass/temp>
   DirectoryIndex index.html
   RemoveHandler .php
 </Directory>
 <Directory /var/www/eclass/video>
   DirectoryIndex index.html
   RemoveHandler .php
 </Directory>
 <Directory /var/www/eclass/courses>
   DirectoryIndex index.html
   RemoveHandler .php
 </Directory>
 # handle /courses URLs through index.php
 AliasMatch ^/courses/[A-Z_-]+[0-9]{1,5}/(index.php)?$ /var/www/eclass/index.php

Φυσικά στο παραπάνω αρχείο αλλάξτε τo path του eclass με το δικό σας. Όμοια και τις διευθύνσεις IP.

Σε διάφορες λειτουργίες της πλατφόρμας (π.χ. κατά την εγγραφή των χρηστών), γίνεται αποστολή email. Αν δεν λειτουργεί κάποια εφαρμογή αποστολής email, τα email της πλατφόρμας δεν θα αποστέλλονται πουθενά.

Μόνο για Windows:

Εναλλακτικά, για να εγκαταστήσετε τα παραπάνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πακέτο EasyPHP ή το πακέτο XAMPP.

Αποσυμπιέστε το αρχείο openeclass-3.12.tar.gz με την εντολή

tar xzvf openeclass-3.12.tar.gz. 

O υποκατάλογος που δημιουργείται κατά την αποσυμπίεση του πακέτου, περιέχει όλα τα αρχεία της εφαρμογής και πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο προσβάσιμο από τον web server.

Για την ασφαλή λειτουργία της πλατφόρμας θα πρέπει να ρυθμίσετε τα δικαιώματα πρόσβασης έτσι ώστε ο web server να έχει δικαίωμα εγγραφής στους φακέλους courses, video, config.

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, επισκεφτείτε με κάποιον web browser την διεύθυνση που βρίσκεται ο υποκατάλογος /install/. Αν για παράδειγμα ο κύριος κατάλογος της εφαρμογής (δηλαδή /var/www/html/openeclass/) βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.example.gr/openeclass/, η διεύθυνση που πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι η http://www.example.gr/openeclass/install/ Στη συνέχεια ακολουθείστε τα βήματα του οδηγού εγκατάστασης της πλατφόρμας όπως αυτά παρουσιάζονται στην οθόνη σας.

Σημειώστε ότι κατά την διαδικασίας εγκατάστασης θα σας ζητηθούν τα παρακάτω:

 • Το όνομα του υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένη η MySQL (π.χ. openeclass.org, ή localhost - αν είναι στον ίδιο υπολογιστή)
 • Ένα “Όνομα Χρήστη” και “Συνθηματικό” για ένα χρήστη της MySQL.
 • Όνομα για την κύρια βάση δεδομένων του eClass (το default είναι eclass). Αλλάξτε το οπωσδήποτε, αν υπάρχει ήδη μια βάση δεδομένων με το ίδιο όνομα.
 • URL της πλατφόρμας (όπως αυτό θα εμφανίζεται στον browser μετά την εγκατάσταση π.χ. http://www.openeclass.org/eclass/)
 • Το path των αρχείων στον server. Βεβαιωθείτε ότι το path είναι σωστό (π.χ. /var/www/html/).
 • Όνομα / Επώνυμο και email Διαχειριστή (σε αυτό το email στέλνονται οι διάφορες αιτήσεις)
 • Όνομα Χρήστη και Συνθηματικό Διαχειριστή.
 • Το όνομα που θέλετε να δώσετε στην πλατφόρμα (π.χ. Open eClass)
 • Tηλέφωνο και email helpdesk (μπορεί να είναι το ίδιο με του διαχειριστή).

Αποσυμπιέστε το αρχείο openeclass-3.12.zip. O υποκατάλογος που δημιουργείται κατά την αποσυμπίεση του πακέτου, περιέχει όλα τα αρχεία της εφαρμογής και πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο προσβάσιμο από τον web server.

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, επισκεφτείτε με κάποιον web browser την διεύθυνση που βρίσκεται ο υποκατάλογος /install/. Αν για παράδειγμα ο κυρίως κατάλογος της εφαρμογής (δηλαδή C:\Program Files\Apache\htdocs/openeclass\) βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.example.gr/eclass/, η διεύθυνση που πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι η http://www.example.gr/openeclass/install/ Στη συνέχεια ακολουθείστε τα βήματα του οδηγού εγκατάστασης της πλατφόρμας όπως αυτά παρουσιάζονται στην οθόνη σας.

Σημειώστε ότι κατά την διαδικασίας εγκατάστασης θα σας ζητηθούν τα παρακάτω:

 • Το όνομα του υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένη η MySQL (π.χ. openeclass.org, localhost - αν είναι στον ίδιο υπολογιστή)
 • Ένα “Όνομα Χρήστη” και “Συνθηματικό” για ένα χρήστη της MySQL με δικαιώματα δημιουργίας και διαγραφής βάσεων
 • Όνομα για την κύρια βάση δεδομένων του eClass (το default είναι eclass). Αλλάξτε το οπωσδήποτε, αν υπάρχει ήδη μια βάση δεδομένων με το ίδιο όνομα.
 • URL της πλατφόρμας (όπως αυτό θα εμφανίζεται στον browser μετά την εγκατάσταση π.χ. http://www.openeclass.org/eclass/)
 • Το path των αρχείων στον server. Βεβαιωθείτε ότι το path είναι σωστό (π.χ. C:\Program Files\Apache\htdocs\).
 • Όνομα / Επώνυμο και email Διαχειριστή (σε αυτό το email έρχονται οι διάφορες αιτήσεις χρηστών).
 • Όνομα Χρήστη και Συνθηματικό Διαχειριστή.
 • Το όνομα που θέλετε να δώσετε στην πλατφόρμα (π.χ. Open eClass)
 • Tηλέφωνο και email helpdesk (μπορεί να είναι το ίδιο με του διαχειριστή).

Αποσυμπιέστε το αρχείο openeclass-3.12.zip. O υποκατάλογος που δημιουργείται κατά την αποσυμπίεση του πακέτου, περιέχει όλα τα αρχεία της εφαρμογής και πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο προσβάσιμο από τον web server.

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, επισκεφτείτε με κάποιον web browser την διεύθυνση που βρίσκεται ο υποκατάλογος /install/. Αν για παράδειγμα ο κυρίως κατάλογος της εφαρμογής (π.χ. /Library/WebServer/Documents/openeclass ή /Users/(username)/Sites/openeclass) βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.example.gr/eclass/, η διεύθυνση που πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι η http://www.example.gr/openeclass/install/ Στη συνέχεια ακολουθείστε τα βήματα του οδηγού εγκατάστασης της πλατφόρμας όπως αυτά παρουσιάζονται στην οθόνη σας.

Σημειώστε ότι κατά την διαδικασίας εγκατάστασης θα σας ζητηθούν τα παρακάτω:

 • Το όνομα του υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένη η MySQL (π.χ. openeclass.org, localhost - αν είναι στον ίδιο υπολογιστή)
 • Ένα “Όνομα Χρήστη” και “Συνθηματικό” για ένα χρήστη της MySQL με δικαιώματα δημιουργίας και διαγραφής βάσεων
 • Όνομα για την κύρια βάση δεδομένων του eClass (το default είναι eclass). Αλλάξτε το οπωσδήποτε, αν υπάρχει ήδη μια βάση δεδομένων με το ίδιο όνομα.
 • URL της πλατφόρμας (όπως αυτό θα εμφανίζεται στον browser μετά την εγκατάσταση π.χ. http://www.openeclass.org/eclass/)
 • Το path των αρχείων στον server. Βεβαιωθείτε ότι το path είναι σωστό).
 • Όνομα / Επώνυμο και email Διαχειριστή.
 • Όνομα Χρήστη και Συνθηματικό Διαχειριστή
 • Το όνομα που θέλετε να δώσετε στην πλατφόρμα (π.χ. Open eClass)
 • Tηλέφωνο και email helpdesk (σε αυτό το email έρχονται οι διάφορες αιτήσεις μπορεί να είναι το ίδιο με του διαχειριστή).
 • Όνομα και διεύθυνση του ιδρύματος σας.

To OpeneClass κατά την εγκατάσταση εισάγει 3 δοκιμαστικές / γενικές Σχολές /Τμήματα. (Τμήμα 1 με κωδικό TMA, Τμήμα 2 με κωδικό TMB κ.λπ.). Εσείς θα πρέπει να τις αλλάξετε και να τις προσαρμόσετε στις Σχολές ή Τμήματα που επιθυμείτε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσα από το διαχειριστικό εργαλείο. Μπαίνοντας σαν διαχειριστής στην πλατφόρμα και κάντε κλικ στα “Εργαλεία διαχείρισης”. Μετά κάντε κλικ στη “Διαχείριση Μαθημάτων” και κλικ στην επιλογή “Ιεραρχία Τμημάτων”. Επιλέξτε την επιλογή “Προσθήκη” ή κάντε δεξί κλικ στα υπάρχοντα και επιλέξτε “Διόρθωση” ή “Διαγραφή”.

Αν θέλετε να αλλάξετε τα χρώματα / λογότυπα κ.λπ. του OpeneClass μπείτε στην πλατφόρμα σαν διαχειριστής, κάντε κλικ στο “Διαχείριση πλατφόρμας” και μετά κλικ στην επιλογή “Άλλα εργαλεία / ρυθμίσεις θέματος”. Μόλις ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας κάντε κλικ στο “Αποθήκευση”.

Αν θέλετε να αλλάξετε οποιοδήποτε μήνυμα της πλατφόρμας συνίσταται να το κάνετε ως εξής: Δημιουργήστε ένα αρχείο τύπου .php με όνομα greek.inc.phpenglish.inc.php αν πρόκειται για αγγλικά μηνύματα) και τοποθετήστε το στον κατάλογο (path του eclass)/config/ . Αναζητήστε το όνομα της μεταβλητής που περιέχει το μήνυμα που θέλετε να αλλάξετε και απλά αναθέστε της το καινούριο μήνυμα. Π.χ. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το μήνυμα

$langAboutText = "Η έκδοση της πλατφόρμας είναι";

σε

$langAboutText = "Τρέχουσα έκδοση της πλατφόρμας";

απλά δημιουργούμε το greek.inc.php στον κατάλογo (path του eclass)/config/ ως εξής:

<?php
$langAboutText = "Τρέχουσα έκδοση της πλατφόρμας"; 

Με τον παραπάνω τρόπο εξασφαλίζεται η διατήρηση των τροποποιημένων μηνυμάτων από μελλοντικές αναβαθμίσεις της πλατφόρμας.

Επίσης σημειώστε ότι μπορείτε να προσθέσετε κείμενο (π.χ. ενημερωτικού περιεχομένου) στα αριστερά και δεξιά της αρχικής σελίδας της πλατφόρμας. Για το σκοπό αυτό δημιουργήστε (σύμφωνα με τα παραπάνω) το αρχείο greek.inc.php και αναθέστε την τιμή - μήνυμα στις μεταβλητές $langExtrasLeft και $langExtrasRight αντίστοιχα.

Για την σύνταξη μαθηματικών / χημικών συμβόλων δείτε παρακάτω

Συγγραφή μαθηματικών συμβόλων

Μπορείτε να ρυθμίσετε αρκετές λειτουργίες της πλατφόρμας αφού πρώτα μπείτε σαν «Διαχειριστής», κάνετε κλικ στα «Εργαλεία Διαχείρισης και μετά στο «Αρχείο ρυθμίσεων». Μπορείτε να αλλάξετε το θέμα εμφάνισης (σημειώστε, ότι στους χρήστες η αλλαγή θα γίνει ορατή στην επόμενη είσοδό τους στην πλατφόρμα). τον αριθμό των υποστηριζόμενων γλωσσών, κ.λπ.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει το ανέβασμα στην πλατφόρμα των πιο διαδεδομένων τύπων αρχείων κειμένου, βίντεο, ήχου, εικόνας κ.λπ. Αν θέλετε να προσθέσετε κάποιον καινούριο, συμπληρώστε την κατάληξη του αρχείου στο “Τύποι επιτρεπτών αρχείων για τους εκπαιδευτές” ή στο “Τύποι επιτρεπτών αρχείων για τους εκπαιδευόμενους” αντίστοιχα.

Μόνο για συστήματα Unix/Linux:

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, συνίσταται για λόγους ασφαλείας, να αλλάξετε τα δικαιώματα πρόσβασης των αρχείων

/config/config.php και 
/install/index.php 

και να επιτρέψτε μόνο ανάγνωση (τα permissions των παραπάνω θα πρέπει να είναι 444). Π.χ.:

chmod 444 /config/config.php /install/index.php
 • Last modified: 2021/10/27 12:25