Γνωριμία με μια Ηλεκτρονική Συνεργασία

Step 1: collaboration entry
Step 2: collaboration area
Step 3: attend collaboration material (e.g. documents)
Step 4: attend collaboration material (e.g. Links)