Διαχείριση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Βήμα 1: Είσοδος στη διαχείρισσ ενός μαθήματος
Βήμα 2: Περιβάλλον διαχείρισης μαθήματος
Βήμα 3: Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση εργαλείων
Βήμα 4: Στατιστικά μαθήματος
Βήμα 5: Διαχείριση χρηστών

[{{ :wiki:3.3:manage_course_p6.jpg?700 |Βήμα 6: Διαχείριση συνεργατικού υλικού