Ταίριασμα

Σε αυτή την κατηγορία ερωτήσεων οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συνδυάσουν -ταιριάξουν στοιχεία από δυο σύνολα (εικόνα 11). Για την δημιουργία μιας ερώτησης ταιριάσματος αρχικά την ορίζουμε την ερώτηση. Εν συνεχεία στις δυο στήλες αντιστοιχούμε τις απαντήσεις. Έτσι θα πρέπει να καθορίστε τις απαντήσεις για την στήλη Α και να τις αντιστοιχείστε με την στήλη Β. Το ίδιο επαναλάβετε και για τις απαντήσεις της στήλης Β. Τέλος καθορίστε το βάρος για την κάθε ερώτηση.

Δημιουργία ερώτησης ταιριάσματος

Η διαδικασία ολοκληρώνετε πατώντας το σύνδεσμο “Δημιουργία”.